Algemene voorwaarden

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.kwalitaria.nl) van FFC Franchise B.V. (hierna: Kwalitaria), die haar hoofdkantoor heeft aan de Lijnbaan 15, 4132 CB Vianen en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder dossiernummer 30117918. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van Kwalitaria behoren te allen tijde aan FFC, tenzij zulks uitdrukkelijk anders staat vermeld, dan wel in het geval het intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. De intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van Kwalitaria is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van FFC is verkregen. Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Kwalitaria wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-) afbeeldingen, logo's, of ander materiaal zichtbaar op de website van Kwalitaria. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van Kwalitaria op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de website van Kwalitaria aan te passen en of te wijzigen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Kwalitaria verricht bijzonder veel inspanningen om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. Kwalitaria aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden.
Kwalitaria staat niet in voor de veiligheid van haar website.

Kwalitaria sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Kwalitaria uit, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of een grove fout van Kwalitaria. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico. Kwalitaria sluit ten slotte iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en (/of) grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten.

Kwalitaria is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele "hyperlinks" die aanwezig zijn op de website van Kwalitaria.
De deelnemer c.q. bezoeker van de internetsite van Kwalitaria is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze internetsite en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Wijzigingen
Kwalitaria behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Algemene voorwaarden webshop

  1. Overeenkomst

Door het plaatsen van een bestelling op de website shop.kwalitaria.nl accepteert u het aanbod van de franchisenemer van Kwalitaria welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met deze franchisenemer. Deze franchisenemer zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vindt u terug op de website. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Kwalitaria, welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan de franchisenemer.

In het kader van deze overeenkomst worden er door Kwalitaria en haar franchisenemers persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

  1. Levering

Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.

Op de website staat aangegeven tot welk moment er bij de betreffende vestiging bestellingen kunnen worden geplaatst en bezorgd.

Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

  1. Promotionele acties

Eventuele promotionele acties en kortingscodes dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kunnen Kwalitaria en haar franchisenemers achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

Kwalitaria en haar franchisenemers zijn te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

  1. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op shop.kwalitaria.nl. U heeft de keuze om via Ideal te betalen, of contant aan de deur. Veelal kan er aan de deur ook gepind worden, maar dat is niet altijd het geval. Indien u contant betaalt, doet u dat dan zo gepast mogelijk.

  1. Rechten van intellectuele eigendom

Deze vindt u in de Disclaimer hierboven.

  1. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Kwalitaria en haar franchisenemers en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.