Algemene voorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.kwalitaria.nl) van FFC Franchise B.V. (hierna: Kwalitaria), die haar hoofdkantoor heeft aan de Lijnbaan 15, 4132 CB Vianen en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder dossiernummer 30117918. Je wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van Kwalitaria behoren te allen tijde aan FFC, tenzij zulks uitdrukkelijk anders staat vermeld, dan wel in het geval het intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. De intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van Kwalitaria is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van FFC is verkregen. Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Kwalitaria wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-) afbeeldingen, logo's, of ander materiaal zichtbaar op de website van Kwalitaria. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van Kwalitaria op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de website van Kwalitaria aan te passen en of te wijzigen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Kwalitaria verricht bijzonder veel inspanningen om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. Kwalitaria aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden.
Kwalitaria staat niet in voor de veiligheid van haar website.

Kwalitaria sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Kwalitaria uit, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of een grove fout van Kwalitaria. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico. Kwalitaria sluit ten slotte iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en (/of) grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten.

Kwalitaria is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele "hyperlinks" die aanwezig zijn op de website van Kwalitaria. De deelnemer c.q. bezoeker van de internetsite van Kwalitaria is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn. 

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze internetsite en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Wijzigingen
Kwalitaria behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Algemene voorwaarden webshop

Overeenkomst

Door het plaatsen van een bestelling op de website kwalitaria.nl accepteer je het aanbod van de franchisenemer van Kwalitaria welke in je postcode gebied levert en ga je een overeenkomst aan met deze franchisenemer. Deze franchisenemer zal je bestelling bij je afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vind je terug op de website. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Kwalitaria, welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan de franchisenemer.

In het kader van deze overeenkomst worden er door Kwalitaria en haar franchisenemers persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met je persoonsgegevens kun je de privacy policy raadplegen.

Levering

Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging. Op de website staat aangegeven tot welk moment er bij de betreffende vestiging bestellingen kunnen worden geplaatst, afgehaald en/of bezorgd.

Alhoewel er naar gestreefd wordt je bestelling binnen 30 minuten op het door je gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op klant nadat de bestelling is geleverd en betaald.

Promotionele acties

Eventuele promotionele acties en kortingscodes dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kunnen Kwalitaria en haar franchisenemers achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties. Kwalitaria en haar franchisenemers zijn te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

Betaling

Betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op kwalitaria.nl. Je hebt onder andere de keuze om via Ideal te betalen. Er worden geen kosten voor de betaling in rekening gebracht.

Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Kwalitaria en haar franchisenemers en klanten worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 

Algemene voorwaarden loyaliteitsprogramma

KwaliKudos is een loyaliteitsprogramma van FFC Franchise B.V. (hierna: Kwalitaria) waarmee deelnemers, die zich hebben geregistreerd door middel van het aanmaken van een account en zich voor het loyaliteitsprogramma hebben aangemeld, Kudos (punten) kunnen verzamelen onder andere door het doen van bestellingen. Deze Kudos kan de Deelnemer inwisselen voor door Kwalitaria vastgestelde producten. Tevens kan de Deelnemer gebruik maken van geselecteerde deals en aanbiedingen.

Deze hieronder benoemde voorwaarden beschrijven hoe Deelnemers kunnen deelnemen aan het Loyaliteitsprogramma, Kudos kunnen sparen en toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van het platform, de systemen en de gerelateerde diensten zoals aangeboden door Kwalitaria. Deelname aan het Loyaliteitsprogramma houdt acceptatie van de Voorwaarden in.

Kwalitaria behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan betrekking hebben op, maar is niet beperkt tot, de inhoud van het Loyaliteitsprogramma, de werking van het Platform en de voorwaarden voor het verzamelen en inwisselen van Kudos. Kwalitaria informeert Deelnemers over belangrijke wijzigingen in deze Voorwaarden via het Platform.

Deelname

De Deelnemer mag het Platform alleen gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in deze Voorwaarden. Kwalitaria heeft het recht om een Deelnemer van het Loyaliteitsprogramma uit te sluiten indien de Deelnemer niet aan voornoemde verplichting voldoet en/of indien blijkt dat er onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens zijn verstrekt of op ander wijze geprobeerd is fraude te plegen met het Account of op het Platform.

Beëindiging

De Deelnemer kan de deelname te allen tijde beëindigen door zich af te melden voor het Loyaliteitsprogramma binnen het Account of door het Account op te heffen.

Kwalitaria kan deelname van een Deelnemer aan het Loyaliteitsprogramma te allen tijde beëindigen door:

 • het beëindigen van de toegang tot het Platform;
 • het beëindigen van het Loyaliteitsprogramma;
 • het verwijderen van het Account; of
 • door de Deelnemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen, hetzij via het Platform, hetzij via een sms-bericht, via e-mail of een push-bericht in de App.

Kwalitaria is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de beëindiging van het Loyaliteitsprogramma.
 

Account

Om toegang te krijgen tot het Loyaliteitsprogramma moet een Account worden aangemaakt op kwalitaria.nl 

Door een Account aan te maken, ga je akkoord met en bevestig je dat je:

 • een vaste woon- en/of verblijfplaats hebt in Nederland;
 • gebruik maakt van een geldig e-mailadres;
 • toestemming hebt van een wettelijke vertegenwoordiger als je jonger bent dan 18 jaar;
 • niet meer dan één Account registreert, noch een Account namens iemand anders registreert of een valse of misleidende Account aanmaakt;
 • het Account niet overdraagt aan een ander (rechts)persoon;
 • de beveiliging van je gebruikersnaam, wachtwoord en andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot je Account waarborgt;
 • Kwalitaria onmiddellijk op de hoogte stelt in het geval van bekend of vermoedelijk onbevoegd gebruik van het Account, of een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging, met inbegrip van verlies, diefstal of verlies van het wachtwoord voor je Account;
 • de nodige maatregelen neemt om te voorkomen dat het Account onbevoegd wordt gebruikt door contact met Kwalitaria op te nemen om je inloggegevens te wijzigen;
 • de gegevens van het Account bijwerkt en up-to-date houdt, met inbegrip van alle e-mailadressen, woonadressen, postadressen en alle andere contact- of persoonsgegevens die we nodig hebben bij het aanmaken van het Account.

De Deelnemer is verantwoordelijk voor het bijhouden van actuele contactgegevens in het Account. Kwalitaria is niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige informatie die door Deelnemers tijdens hun deelname aan het Loyaliteitsprogramma wordt verstrekt.

 

Loyaliteitsprogramma

Elke keer als een Deelnemer online op kwalitaria.nl producten bestelt en het aankoopbedrag volledig is voldaan spaart de Deelnemer Kudos. De Deelnemer ontvangt 5 Kudos voor elke Euro besteed exclusief bezorgkosten.

Bestellingen die zijn geplaatst zonder gebruik te maken van het Account leveren geen Kudos op. Hierop kan achteraf ook geen aanspraak worden gemaakt.

Van tijd tot tijd kan door Kwalitaria de mogelijkheid worden geboden om extra Kudos te sparen. Hiervoor moet voldaan worden aan de dan geldende voorwaarden.

Kudos zijn geen fysieke dragers en worden niet in eigendom overgedragen. Zij geven een Deelnemer geen verworven recht of belang en hebben geen geldwaarde zoals een wettig betaalmiddel. Als zodanig zijn Kudos niet inwisselbaar voor contant geld, kortingen of een andere prijs of overdraagbaar aan derden. De verkoop, schenking of ruil van Kudos is niet toegestaan.  

Kudos die bij beëindiging van het Loyaliteitsprogramma op het Account van een Deelnemer blijven staan vervallen en kunnen niet meer worden ingewisseld of op andere wijze ten gelde worde gemaakt.

 

Kudos inwisselen

Om Kudos in te wisselen dient de Deelnemer ingelogd te zijn in het Account en een online bestelling te plaatsen. Er kan per bestelling of transactie maximaal één product afgerekend worden met Kudos. 

Kwalitaria behoudt zich het recht voor om het aantal Kudos dat nodig is voor een bepaald product te wijzigen zonder nadere toelichting.

Deelnemer dient er rekening mee te houden dat elke bestelling met Kudos onderworpen is aan de minimale bezorgingvoorwaarden.

Kwalitaria kan van tijd tot tijd kortlopende aanbiedingen doen om Kudos in te leveren voor andere producten. Deze aanbiedingen zijn mogelijk slechts gedurende een beperkte periode beschikbaar en kunnen beperkt zijn tot bepaalde vestigingen onder de dan geldende voorwaarden.

 

Deelnemers

Kwalitaria kan alle maatregelen nemen die het noodzakelijk acht, met inbegrip van de opschorting of beëindiging van de toegang van een Deelnemer tot het Account en het Platform en/of beëindiging van het Account zelf zonder voorafgaande kennisgeving, indien:

 • Kwalitaria dit noodzakelijk acht om haar rechten onder deze Voorwaarden en in het Platform te beschermen;
 • Kwalitaria dit noodzakelijk acht in het kader van de naleving overeenkomsten waarbij het partij is;
 • Deelnemer een bepaling van deze Voorwaarden heeft geschonden;
 • Deelnemer het Platform (vermoedelijk) onrechtmatig heeft gebruikt;
 • Kwalitaria verdachte activiteiten met betrekking tot Account vermoedt of heeft geconstateerd;
 • Deelnemer content uploadt die als beledigend, onwettig, kwaadwillig of discrimineren wordt beschouwd.
   

Privacy

Om Deelnemers toegang te geven tot het Loyaliteitsprogramma verzamelt Kwalitaria de volgende persoonsgegevens:

- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum (voor controle op leeftijd (18+) en een verjaardagscadeau)
-  Adresgegevens
-  E-mailadres
-  Telefoonnummer
-  Betaalgegevens
-  Bestelling

Kwalitaria verwerkt je persoonsgegevens onder artikel 2.1  op basis van vier verwerkingsgrondslagen, namelijk (1) het gebruik van persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst; (2) het gebruik van persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Kwalitaria; (3) op basis van toestemming en (4) indien het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Accountgegevens

In je account vind je de door jou opgegeven bedrijfsgegevens en persoonsgegevens terug. Daarnaast kun je ook eerder geplaatste bestellingen en facturen inzien. Bij het plaatsen van een bestelling worden de in het account ingevulde adressen automatisch in je bestelling verwerkt.

Algemeen contact

Je naam, telefoonnummer en e-mailadres kunnen wij gebruiken voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je vraag en/of klacht.

Verjaardagscadeau; Je geboortedatum wordt gebruikt om je een verjaardagscadeau aan te bieden als onderdeel van het Spaarprogramma.

Analyse en marktonderzoek; We analyseren en verbeteren onze dienstverlening continue en doen hiervoor onder andere diverse marktonderzoeken.

Het versturen van onze e-mailnieuwsbrief; Uitsluitend indien je daarvoor aparte toestemming hebt gegeven, gebruiken we je naam en e-mailadres om je onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Hierin staat voor jou interessante informatie of aanbiedingen van Kwalitaria. In elektronisch berichten die je van Kwalitaria ontvangt is de mogelijkheid tot afmelden opgenomen.

Wet- en regelgeving; Wij gebruiken de persoonsgegevens tenslotte om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Geaggregeerde en geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen eveneens door Kwalitaria worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet te herleiden tot een bepaald individu.
 

Disclaimer en garanties

Het Platform wordt geleverd op een "as is"-basis zonder enige garantie met betrekking tot de kwaliteit, staat, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel, en Kwalitaria garandeert niet dat het Platform vrij zal zijn van defecten noch ononderbroken, accuraat, volledig, actueel, stabiel, foutloos of op elk moment beschikbaar zal zijn met betrekking tot zijn werking.

Voor zover wettelijk toegestaan, is Kwalitaria niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of samenhangt met (deelname aan) het Loyaliteitsprogramma. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Kwalitaria niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting van Kwalitaria in het leven roepen.

De Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit zijn/haar handelingen of nalatigheden in strijd met de Voorwaarden of onrechtmatige handelingen in de context van het Loyaliteitsprogramma, zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten van Kwalitaria.